Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (Privacy Policy) จัดทำขึ้นโดย 4tutor.net

ทางเราเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า ทางเรามีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ทั้งทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ท่านและผู้มาติดต่อกับเรา แต่ไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างและผู้สมัครงานกับเรา ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของเรา หรือการให้ข้อมูลกับเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของเรา

 

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นรายหัวข้อ ดังนี้

ข้อ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง

จากท่านโดยตรง ที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครติวเตอร์ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการสมาชิก ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และข้อมูลอื่นๆ ที่ทางได้ลงทะเบียนหรือปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account)

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

 

ข้อ 2 การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา ในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่  ‘นโยบายคุกกี้’

 

ข้อ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลเราเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, เพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เบอร์มือถือ, Line ID, ที่อยู่, เลขบัตรประชาชน, ไฟล์ภาพ บัตรนิสิต-นักศึกษา / บัตรประชาชน, ประวัติการศึกษา(มัธยมต้น-ปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก),  ประสบการณ์สอนพิเศษ, ความสามารถอื่นๆ, IP address, Cookie ID, ข้อมูลเบราว์เซอร์และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น หรือโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของเราหรือโฆษณาต่างๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

ข้อมูลเสียง ภาพ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่อาจบ่งชี้ตัวบุคคลได้ ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 

ข้อ 4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5-10ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

 

ข้อ 5 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อบริการให้ตรงตามต้องการของท่าน ทางเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถได้รับบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านตามสัญญาหรือตามที่ท่านร้องขอ ในกรณีดังต่อไปนี้

– การพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้บริการต่างๆ เช่น การเสนอประวัติให้แก่ผู้เรียน

(หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่เรา อาจทำให้ไม่สามารถจัดหาผู้เรียนแก่ท่านได้)

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคอมพิวเตอร์ ทางเรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงเราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่เรา อาจทำให้ทางเราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น

– การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การทุจริต การคุกคามทางไซเบอร์ และกฎหมายอื่น ๆ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ทางเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหรือประชาสัมพันธ์

ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่เรา อาจทำให้ทางเราไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 

ข้อ 6 ทางเราเปิดเผยข้อมูลให้กับใครบ้าง

ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ทางเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

– ผู้เรียน

– โรงเรียน

– พันธมิตรทางธุรกิจ

– หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา ได้รับจากท่าน จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ของเราไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ซึ่งได้ตรวจสอบและเลือกผู้ให้บริการอย่างรอบคอบและมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขอบเขตการประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคคที่เรา เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้งทางเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ทางเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของทางเรา ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวม หรือการขายกิจการ ทางเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ทางเราเก็บรวบรวมไว้ไปยังองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ 7 สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ ‘เข้าสู่ระบบ’ ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการจากเราได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

อย่างไรก็ดี แม้ว่าทางเราจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของท่านแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของทางเรา เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

 

ข้อ 8 ข้อมูลของทางเราและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อได้ช่องทาง

– Line : @4tutor

– E-mail : 4tutor@live.com

 

 

นโยบายนี้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มกราคม 2564